Privacy

Aanmelden Contact

Inleiding

De GGD Zuid Limburg (GGDZL) is de Geneeskundige Gezondheidsdienst die de publieke gezondheid uitvoert voor de gemeenten in Zuid Limburg.

Bij de uitoefening van onze (wettelijke) taken van de jeugdgezondheidszorg (JGZ), maken wij gebruik van persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om de taken die aan ons zijn opgedragen goed te kunnen uitvoeren.

De GGD Zuid Limburg hecht veel waarde aan een goede en zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring is vastgelegd hoe wij bij de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg omgaan met uw gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Zuid Limburg zet zich in voor een gezonde lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van alle 0-18 jarigen in de regio.

Wat ons drijft is dat wij de groep gezonde kinderen in Zuid Limburg willen vergroten, om zo bij te dragen aan de Trendbreuk in de achterblijvende gezondheidssituatie van Zuid Limburg. Dit doen wij door voor alle kinderen in te zetten op een kansrijke start en optimale ontwikkeling.

Keigezond Limburg is één van de programma’s om aan de gezondheidssituatie bij te dragen en richt zich op de begeleiding en ondersteuning van kinderen met overgewicht of obesitas.

Als kind en gezin wordt u bij deelname begeleidt door een Centrale Zorgverlener. De centrale Zorgverlener is een jeugdverpleegkundige werkzaam bij de GGD Zuid Limburg. De Centrale Zorgverlener begeleidt kinderen met overgewicht en obesitas en hun ouders naar een gezonde leefstijl en een goede kwaliteit van leven.

Gegevens die de jeugdverpleegkundige in de rol van de Centrale Zorgverlener bij de uitvoering van het programma Keigezond Limburg verwerken zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats).
 • E-mailadres en telefoonnummer

Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw gegevens alleen om onze taken op het gebied van Keigezond Limburg zorgvuldig en verantwoord uit te kunnen uitvoeren. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer wij daar een duidelijk omschreven doel voor hebben en wanneer de wet bepaalt dat wij dit mogen (wettelijke grondslag).

Doel
De jeugdverpleegkundige van de GGD Zuid Limburg verwerkt persoonsgegevens met als doel voor het plannen van een kennismakingsgesprek binnen de aanpak Keigezond Limburg. Daarnaast kan de jeugdverpleegkundige uw persoonsgegevens ook gebruiken voor het voeren van onze administratie (bijvoorbeeld om u brieven te sturen).

Verder heeft de centrale zorgverlener vier belangrijke kerntaken:

 1. De intake en brede anamnese;
 2. De begeleiding van kind en gezin (motiveren en ondersteunen);
 3. De coördinatie van de ondersteuning en zorg voor deze kinderen;
 4. Doorverwijzen naar en het begeleiden van het op- en afschalen naar netwerkpartners in het sociaal- en of zorgdomein, daar waar nodig. 

Wettelijke grondslag
Algemene Verordening Gegevensbescherming (Artikel 6 lid 1 sub C)
De uitvoering van de jeugdgezondheidszorg is een wettelijke taak voor de GGD. Deze wettelijke taak is in diverse wettelijke bepalingen neergelegd.

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)
De Wet BIG is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te bevorderen en patiënten te beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Al onze Centrale Zorgverleners zijn BIG-geregistreerd en moeten zich houden aan de regels die in de Wet BIG zijn opgenomen.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven is. De gegevens die wij in het kader van de aanmeldprocedure voor Keigezond Limburg van u verzamelen worden gedurende de aanmeldprocedure en tijdens de loop van het traject binnen Keigezond bewaard. De gegevens worden bewaard zolang u deel neemt aan de aanpak keigezond Limburg, de maximale duur van de aanpak is 3 jaar.

Indien u eerder uit het programma stapt worden u gegevens binnen 4 werkweken verwijderd.

Delen met projectpartners

Wij voeren Keigezond Limburg uit in de gemeente waar u een aanvraag voor een deelname aan het project Keigezond heeft ingediend. Wanneer wij uw gegevens met derden delen, maken wij daarover schriftelijk afspraken, zodat de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens goed gewaarborgd is. Dit doen wij middels een formulier ‘Toestemmingsverklaring Keigezond Limburg’ welke wij tijdens het kennismakingsgesprek met u bespreken en samen in overeenstemming ondertekenen.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de wet en de geldende beveiligingsnormen.

Rechten van betrokkenen

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u de volgende privacyrechten.

 • Recht op informatie – het recht om informatie te ontvangen over het verwerken van uw persoonsgegevens
 • Recht op inzage – het recht om uw persoonsgegevens in te zien
 • Recht op rectificatie – het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen of aanvullen
 • Recht op vergetelheid – het recht om in een aantal gevallen uw persoonsgegevens te laten verwijderen
 • Recht op beperking van de verwerking – het recht om ons te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken
 • Recht op dataportabiliteit – het recht om in een aantal gevallen uw persoonsgegevens over te laten dragen aan uzelf of een andere organisatie
 • Recht van bezwaar – het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Meer informatie over uw rechten en de wijze waarop u gebruik kunt maken van deze rechten kunt u hier vinden.

Klachten

Bent u het niet eens met de manier waarop wij met uw gegevens omgaan en komen wij er samen niet uit? Dan kunt u bij ons een klacht indienen via het klachtenformulier op de website, dan wel mondeling of schriftelijk via de contactgegevens. Het klachtenformulier en de contactgegevens kunt u hier vinden.

Wilt u uw klacht liever ergens anders indienen? Dan kunt u met uw klacht terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Wij plaatsen cookies op ggdzl.nl om onze website te analyseren en te verbeteren. De cookies worden alleen gebruikt om informatie over het gebruik van de website te verzamelen. Zo kunnen we de website verbeteren. Meer informatie over cookies vindt u hier.

Meer informatie

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of andere vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via functionarisAP@ggdzl.nl. Daarnaast kunt u op onze website meer informatie hierover vinden.